Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Windows 7 Skrót klawiszy wyloguj

#1
Jaki jest skrót klawiszy aby wylogować użytkownika?
Tylko proszę nie pisać, że to windows+L bo to jest blokowanie.
#2
Ukryj wszystkie
Skróty klawiaturowe łatwego dostępu
W poniższej tabeli przedstawiono skróty klawiaturowe, które mogą ułatwić korzystanie z komputera.
Klawisze


Funkcja Prawy Shift przez osiem sekund


Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze filtru
Lewy Alt+lewy Shift+PrtScn (lub PrtScn)


Włączenie lub wyłączenie funkcji Duży kontrast
Lewy Alt+lewy Shift+Num Lock


Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze myszy
Shift pięć razy


Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze trwałe
Num Lock przez pięć sekund


Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze przełączające
Klawisz logo Windows+U


Otwarcie Centrum ułatwień dostępu
Ogólne skróty klawiaturowe
Następująca tabela zawiera ogólne skróty klawiaturowe.
Naciśnij ten klawisz


Funkcja F1


Wyświetlenie Pomocy
Ctrl+C (lub Ctrl+Insert)


Skopiowanie zaznaczonego elementu
Ctrl+X


Wycięcie zaznaczonego elementu
Ctrl+V (lub Shift+Insert)


Wklejenie zaznaczonego elementu
Ctrl+Z


Cofnięcie akcji
Ctrl+Y


Ponowne wykonanie akcji
Delete (lub Ctrl+D)


Usunięcie zaznaczonego elementu i przeniesienie go do Kosza
Shift+Delete


Usunięcie zaznaczonego elementu bez przenoszenia go najpierw do Kosza
F2


Zmiana nazwy wybranego elementu
Ctrl+strzałka w prawo


Przeniesienie kursora na początek następnego wyrazu
Ctrl+strzałka w lewo


Przeniesienie kursora na początek poprzedniego wyrazu
Ctrl+strzałka w dół


Przeniesienie kursora na początek następnego akapitu
Ctrl+strzałka w górę


Przeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu
Ctrl+Shift z klawiszem strzałki


Zaznaczenie bloku tekstu
Shift z dowolnym klawiszem strzałki


Zaznaczenie kilku elementów w oknie lub na pulpicie albo zaznaczenie tekstu w dokumencie
Ctrl z dowolnym klawiszem strzałki+Spacja


Zaznaczenie wielu pojedynczych elementów w oknie lub na pulpicie
Ctrl+A


Zaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie
F3


Wyszukanie pliku lub folderu
Alt+Enter


Wyświetlenie właściwości wybranego elementu
Alt+F4


Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywnym programem
Alt+Spacja


Otwarcie menu skrótów aktywnego okna
Ctrl+F4


Zamknięcie aktywnego dokumentu (w programach, w których może być jednocześnie otwartych wiele dokumentów)
Alt+Tab


Przełączanie między otwartymi elementami
Ctrl+Alt+Tab


Przełączanie się między otwartymi elementami przy użyciu klawiszy strzałek
Ctrl+kółko przewijania myszy


Zmiana rozmiaru ikon na pulpicie
Klawisz logo Windows+Tab


Przechodzenie między programami na pasku zadań przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3W Aero
Ctrl+klawisz logo Windows+Tab


Przechodzenie między programami na pasku zadań za pomocą klawiszy strzałek - przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3W Aero
Alt+Esc


Przechodzenie między elementami w kolejności, w której zostały otwarte
F6


Przechodzenie między kolejnymi elementami okna lub pulpitu
F4


Wyświetlenie listy paska adresu w Eksploratorze Windows
Shift+F10


Wyświetlenie menu skrótów wybranego elementu
Ctrl+Esc


Otwarcie menu Start
Alt+podkreślona litera


Wyświetlenie odpowiedniego menu
Alt+podkreślona litera


Wykonanie polecenia menu (lub innego podkreślonego polecenia)
F10


Uaktywnienie paska menu w aktywnym programie
Strzałka w prawo


Otwarcie następnego menu z prawej strony lub otwarcie podmenu
Strzałka w lewo


Otwarcie następnego menu z lewej strony lub zamknięcie podmenu
F5 (lub Ctrl+R)


Odświeżenie aktywnego okna
Alt+strzałka w górę


Wyświetlenie folderu znajdującego się o jeden poziom wyżej w Eksploratorze Windows
Esc


Anulowanie bieżącego zadania
Ctrl+Shift+Esc


Otwarcie Menedżera zadań
Shift podczas wkładania dysku CD


Uniknięcie automatycznego odtwarzania dysku CD
Lewy Alt+Shift


Przełączanie języka, gdy jest włączonych wiele języków
Ctrl+Shift


Przełączanie układu klawiatury, gdy jest włączonych wiele układów klawiatury
Lewy lub prawy Ctrl+Shift


Zmiana kierunku czytania tekstu w językach pisanych od prawej do lewej
Skróty klawiaturowe w oknach dialogowych
Następująca tabela zawiera skróty klawiaturowe dostępne w oknach dialogowych.
Naciśnij ten klawisz


Funkcja Ctrl+Tab


Przejście do następnej karty
Ctrl+Shift+Tab


Przejście do poprzedniej karty
Tab


Przejście do następnej opcji
Shift+Tab


Przejście do poprzedniej opcji
Alt+podkreślona litera


Wykonanie polecenia lub wybranie opcji skojarzonej z tą literą
Enter


Zastępuje kliknięcie myszy w przypadku wielu wybranych poleceń
Spacja


Zaznaczenie lub wyczyszczenie pola wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru
Klawisze strzałek


Zaznaczenie przycisku, jeśli aktywna opcja jest grupą przycisków opcji
F1


Wyświetlenie Pomocy
F4


Wyświetlenie elementów na aktywnej liście
Backspace


Otwarcie folderu znajdującego się o jeden poziom wyżej, jeśli w oknie dialogowym Zapisywanie jako lub Otwieranie jest zaznaczony folder
Skróty klawiaturowe z klawiszem logo Windows
Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe, w których jest używany klawisz logo Windows.


Funkcja Windows Klawisz logo


Otwarcie lub zamknięcie menu Start.
Klawisz logo Windows+Pause


Wyświetlenie okna dialogowego Właściwości systemu.
Klawisz logo Windows+D


Wyświetlenie pulpitu.
Klawisz logo Windows+M


Zminimalizowanie wszystkich okien.
Klawisz logo Windows+Shift+M


Przywrócenie zminimalizowanych okien na pulpit.
Klawisz logo Windows+E


Otwarcie folderu Komputer.
Klawisz logo Windows+F


Wyszukiwanie pliku lub folderu.
Ctrl+klawisz logo Windows+F


Wyszukiwanie komputerów (jeśli użytkownik pracuje w sieci).
Klawisz logo Windows+L


Zablokowanie komputera lub przełączenie użytkowników.
Klawisz logo Windows+R


Otwarcie okna dialogowego Uruchamianie.
Klawisz logo Windows+T


Przechodzenie między programami na pasku zadań.
Klawisz logo Windows[+numer


Uruchomienie programu przypiętego do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer. Jeśli program już jest uruchomiony, nastąpi przełączenie do tego programu.
Shift+klawisz logo Windows+numer


Uruchomienie nowego wystąpienia programu przypiętego do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer.
Ctrl+klawisz logo Windows+numer


Przełączenie do ostatnio aktywnego okna programu przypiętego do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer.
Alt+klawisz logo Windows +numer


Otwarcie listy szybkiego dostępu programu przypiętego do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer.
Klawisz logo Windows+Tab


Przechodzenie między programami na pasku zadań przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3W Aero.
Ctrl+klawisz logo Window+Tab


Przechodzenie między programami na pasku zadań za pomocą klawiszy strzałek - przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3W Aero.
Ctrl+klawisz logo Windows+B


Przełączenie do programu, który wyświetlił komunikat w obszarze powiadomień.
Klawisz logo Windows+spacja


Wyświetlenie podglądu pulpitu.
Klawisz logo Windows+strzałka w górę


Zmaksymalizowanie okna.
Klawisz logo Windows+strzałka w lewo


Zmaksymalizowanie okna do lewej strony ekranu.
Klawisz logo Windows+strzałka w prawo


Zmaksymalizowanie okna do prawej strony ekranu.
Klawisz logo Windows+strzałka w dół


Zminimalizowanie okna.
Klawisz logo Windows+Home


Zminimalizowanie wszystkich okien oprócz aktywnego okna.
Klawisz logo Window+Shift+strzałka w górę


Rozciągnięcie okna między górną a dolną częścią ekranu.
Klawisz logo Windows+Shift+strzałka w lewo lub strzałka w prawo


Przeniesienie okna z jednego monitora na drugi.
Klawisz logo Windows+P


Wybranie trybu wyświetlania prezentacji.
Klawisz logo Windows+G


Przechodzenie między gadżetami.
Klawisz logo Windows+U


Otwarcie Centrum ułatwień dostępu.
Klawisz logo Windows+X


Otwarcie Centrum mobilności w systemie Windows.
Skróty klawiaturowe Eksploratora Windows
Następująca tabela zawiera skróty klawiaturowe do pracy z oknami lub folderami Eksploratora Windows.
Naciśnij ten klawisz


Funkcja Ctrl+N


Otwarcie nowego okna
Ctrl+W


Zamknięcie bieżącego okna
Ctrl+Shift+N


Utworzenie nowego folderu
End


Wyświetlenie dolnej części aktywnego okna
Home


Wyświetlenie górnej części aktywnego okna
F11


Zmaksymalizowanie lub zminimalizowanie aktywnego okna
Ctrl+kropka (.)


Obracanie obrazu zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Ctrl+przecinek (,)


Obracanie obrazu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Num Lock+gwiazdka (*) na klawiaturze numerycznej


Wyświetlenie wszystkich podfolderów w wybranym folderze
Num Lock+znak plus (+) na klawiaturze numerycznej


Wyświetlenie zawartości wybranego folderu
Num Lock+znak minus (-) na klawiaturze numerycznej


Zwinięcie wybranego folderu
Strzałka w lewo


Zwinięcie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest rozwinięte), czyli wybranie folderu nadrzędnego
Alt+Enter


Otwarcie okna dialogowego Właściwości dla wybranego elementu
Alt+P


Wyświetlenie okienka podglądu
Alt+strzałka w lewo


Wyświetlenie poprzedniego folderu
Backspace


Wyświetlenie poprzedniego folderu
Strzałka w prawo


Wyświetlenie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest zwinięte), czyli wybranie pierwszego podfolderu
Alt+strzałka w prawo


Wyświetlenie następnego folderu
Alt+strzałka w górę


Wyświetlenie folderu nadrzędnego
Ctrl+Shift+E


Wyświetlenie wszystkich folderów nadrzędnych danego folderu
Ctrl+kółko przewijania myszy


Zmiana rozmiaru i wyglądu ikon plików i folderów
Alt+D


Wybranie paska adresu
Ctrl+E


Wybranie pola wyszukiwania
Ctrl+F


Wybranie pola wyszukiwania
Skróty klawiaturowe dotyczące paska zadań
Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe służące do pracy z elementami na pasku zadań.
Naciśnij ten klawisz


Funkcja Shift+kliknięcie przycisku na pasku zadań


Otwarcie programu lub szybkie otwarcie kolejnego wystąpienia tego programu
Ctrl+Shift+kliknięcie przycisku na pasku zadań


Otwarcie programu jako administrator
Shift+kliknięcie prawym przyciskiem myszy przycisku na pasku zadań


Wyświetlenie menu Okno dla programu
Shift+kliknięcie prawym przyciskiem myszy grupy przycisków na pasku zadań


Wyświetlenie menu Okno dla grupy
Ctrl+kliknięcie grupy przycisków na pasku zadań


Cykliczne przełączanie między oknami w grupie
Skróty klawiaturowe programu Lupa
Następująca tabela zawiera skróty klawiaturowe do pracy z programem Lupa.
Naciśnij ten klawisz


Funkcja Klawisz logo Windows+znak plus (+) lub znak minus (-)


Powiększenie lub pomniejszenie
Ctrl+Alt+Spacja


Podgląd pulpitu w trybie pełnoekranowym
Ctrl+Alt+F


Przełączenie do trybu pełnoekranowego
Ctrl+Alt+L


Przełączenie do trybu lupy
Ctrl+Alt+D


Przełączenie do trybu zadokowanego
Ctrl+Alt+I


Odwrócenie kolorów
Ctrl+Alt+klawisze strzałek


Przesunięcie w kierunku określonym klawiszami strzałek
Ctrl+Alt+R


Zmiana rozmiaru lupy
Klawisz logo Windows+Esc


Zakończenie programu Lupa
Skróty klawiaturowe programu Podłączanie pulpitu zdalnego
Następująca tabela zawiera skróty klawiaturowe do pracy z programem Podłączanie pulpitu zdalnego.
Naciśnij ten klawisz


Funkcja Alt+Page Up


Przechodzenie między programami od lewej do prawej.
Alt+Page Down


Przechodzenie między programami od prawej do lewej.
Alt+Insert


Przechodzenie między programami w kolejności ich uruchomienia.
Alt+Home


Wyświetlenie menu Start.
Ctrl+Alt+Break


Przełączanie między oknem a pełnym ekranem.
Ctrl+Alt+End


Wyświetlenie okna dialogowego Zabezpieczenia systemu Windows.
Alt+Delete


Wyświetlenie menu systemowego.
Ctrl+Alt+znak minus (-) na klawiaturze numerycznej


Umieszczenie kopii aktywnego okna na ekranie klienta w schowku serwera terminali (pełni tę samą funkcję co naciśnięcie klawiszy Alt+PrtScn na komputerze lokalnym).
Ctrl+Alt+znak plus (+) na klawiaturze numerycznej


Umieszczenie kopii całego obszaru okna klienta w schowku serwera terminali (pełni tę samą funkcję co naciśnięcie klawisza PrtScn na komputerze lokalnym).
Ctrl+Alt+strzałka w prawo


Przejście od formantów Pulpitu zdalnego do formantu w programie-hoście (na przykład przycisku lub pola tekstowego). Ten skrót jest przydatny, gdy formanty Pulpitu zdalnego są osadzone w innym programie (programie hosta).
Ctrl+Alt+strzałka w lewo


Przejście od formantów Pulpitu zdalnego do formantu w programie-hoście (na przykład przycisku lub pola tekstowego). Ten skrót jest przydatny, gdy formanty Pulpitu zdalnego są osadzone w innym programie (programie hosta).
Uwaga

  • Kombinacje klawiszy Ctrl+Alt+Break i Ctrl+Alt+End są dostępne w sesjach Pulpitu zdalnego nawet wtedy, gdy komputer zdalny został skonfigurowany do rozpoznawania skrótów klawiaturowych systemu Windows.
  


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
6 gości